Documentul de mai jos este foarte important, pentru că explică de ce avem nevoie de anumite date cu caracter personal pentru a vă putea furniza anumite servicii. Te rugăm să îl citeşti cu atenţie!

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Nu există o listă a datelor cu caracter personal, iar GDPR nu impune statelor să realizeze o astfel de listă, pentru simplul motiv că o dată poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context să fie, pur şi simplu, o informaţie fără valoare de dată cu caracter personal.

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv în scopul expedierii comenzilor. 

Informaţiile pe care le colectăm:

adriana-nicolae.ro colectează datele personale în două modalităţi importante:

  1. Informaţie furnizată direct de tine, prin intermediul formularului, ca urmare a comenzilor plasate pe site.
  2. Informaţii pe care le obţinem ca urmare a abonării la newsletter.

Adresele dvs. de e-mail pot fi prelucrate în vederea transmiterii de newsletter, dacă alegeţi să vă abonaţi la acesta, caz în care adresele de e-mail devin active şi vor fi utilizate exclusiv în acest scop, până când vă manifestaţi opţiunea de a vă dezabona prin accesarea butonului “Dezabonează-te” din conţinutul newsletterului.

De asemenea, putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către organe de control ale statului, dacă suntem obligaţi să facem acest lucru prin legislaţia în vigoare.

NU prelucrăm datele dvs. personale în scopuri publicitare sau de marketing.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Dreptul de acces al persoanei vizate inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care compania noastra nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie și procesul decizional individual automatizat vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment. De asemenea aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Mai multe informaţii despre drepturile dumneavoastră, modalităţi de aplicare, excepţii etc, puteţi obţine consultând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la sediul nostru.

Dacă aveţi nemulţumiri sau întrebari legate de prelucrarea datelor personale, vă puteţi adresa la contact@adriana-nicolae.ro.

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

error: Content is protected !!